Verwondering is het begin van wijsheid

– Socrates- 

Leveringsvoorwaarden De Langen Consultancy

Algemene voorwaarden De Langen Consultancy

Artikel 1  Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan  opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten.
1.2. Opdrachtnemer: De Langen Consultancy.

Artikel 2  Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met opdrachtgever.
2.2. Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met de offerte dan wel tijdens de conceptovereenkomst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.2. De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door de opdrachtnemer verricht.
3.3. Gedurende de loop van de overeenkomst zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, indien gewenst, regelmatig, doch tenminste één maal gedurende het traject met elkaar overleggen over de stand van zaken, voortgang en alle andere zaken de opdracht betreffende.
Bijzondere omstandigheden, zoals vakantie, voorbehouden.
3.4. Aan het einde van de overeenkomst vindt, indien gewenst, een evaluatie plaats door opdrachtgever en opdrachtnemer. Een halfjaar na afloop van de overeenkomst is het mogelijk indien de opdrachtgever dit wenst om nogmaals een evaluatie te laten plaatsvinden.
3.5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4  Betalingen

4.1. Over de overeengekomen prijs moet wettelijk 21 % BTW  berekend worden. Alle prijzen zijn exclusief reiskosten. Tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen.
4.2. Indien niet anders overeengekomen, blijft de prijs gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd.
4.3.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur of binnen de termijn zoals is overeengekomen en op de factuur is vermeld.
4.4. Facturatiemoment: staat per opdracht genoteerd in de offerte en/of opdrachtspecificatie. Deze wordt voorafgaande aan de opdracht ter akkordering  aan de opdrachtgever toegezonden. 
4.5. Bij latere betaling dan zoals vermeld onder 4.3. is de opdrachtgever automatisch in gebreke en een vertragingsrente verschuldigd ten hoogte van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is.
4.6. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing indien de wet opdrachtgever de bevoegdheid geeft de betaling op te schorten.
4.7. Opdrachtgever zal zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten betalen, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering.
4.8. Indien er sprake is van terugbetaling, dan dient dit binnen de vastgestelde termijn plaats te vinden. Mocht er sprake zijn van restitutie, dan wordt het bedrag binnen 2 weken teruggestort. 
4.9. Indien er sprake is van een open inschrijving (bijvoorbeeld bij de training Persoonlijk Leiderschap) of bij individuele inschrijving, dan geldt er een bedenktermijn van 14 dagen. Mocht de termijn van inschrijving korter zijn, dan gelden de annuleringsvoorwaarden. 

Artikel 5  Overmacht en annulering

5.1. Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend geschieden bij aangetekend schrijven.
5.2. Tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos ontbinden. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opdracht wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opdracht wordt de totale overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
5.3. Opdrachtnemer is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst kan dan ontbonden worden.
5.4. In geval van ziekte zal de opdrachtnemer haar uiterste best doen om vervanging te zoeken en/of in overleg andere data af te spreken. Aangezien het werk dat geleverd wordt maatwerk is, kan echter niets gegarandeerd worden. Alleen de opdrachtnemer bepaalt hierin om kwaliteit van de geleverde diensten te behouden.

Artikel 6  Aansprakelijkheid

6.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en onmiddellijk het gevolg is van een aan de opdrachtnemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van te leveren diensten.
6.2. Voor schade voortvloeiend uit het gebruik van door opdrachtnemer als gevolg van de overeenkomst te leveren diensten, te geven adviezen of schade veroorzaakt door bij de levering van diensten ingeschakelde personen door opdrachtnemer, is opdrachtnemer slechts dan aansprakelijk indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer en/of van de zijde van door opdrachtnemer bij de uitvoering van de levering van diensten ingeschakelde personen.
6.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

Artikel 7 Auteursrecht en aansprakelijkheid

7.1. Het auteursrecht evenals alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op het
geleverde berusten bij de opdrachtnemer. De opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten. Dit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2. Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de wederpartij.

Artikel 8 Klachtenprocedure

Artikel 1 (van de klachtenprocedure)
Definitie
1. De Langen Consultancy, Spanjerstraat 5, 7491 MG Delden.
2. Klager: een deelnemer aan de training Persoonlijk Leiderschap.
3. Klacht: Een klacht over De Langen Consultancy of over de inhoud van de opleiding bij ons bureau of de wijze waarop dit wordt aangeboden.

Artikel 2 (vd klachtenprocedure) Indienen van een klacht:
1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van De Langen Consultancy, bij mw. Drs. J.A. de Langen.
2. Er bestaat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: (klachtenprocedure) Behandeling van de klacht:
1. De directie, bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen vier weken. 
2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
3. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
4. Is er een langere tijd nodig om de klacht nader te onderzoeken dan wordt de klager hiervan binnen vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt gemotiveerd. De directie geeft een indicatie van wanneer verwacht mag worden dat er uitsluitsel wordt gegeven. 
5. De directie zal de klacht vertrouwelijk behandelen.

Artikel 4: (klachtenprocedure) Uitspraak:
1. Binnen acht weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot:

Onafhankelijke derde is: NOBCO (https://www.nobco.nl) met haar internationale ethische code.  Deze klachtenregeling van de IEC geldt als leidraad bij klachten voor De Langen Consultancy. Als NOBCO/EMCC Senior Coach (Senior Practitioner) heeft drs. J.A. de Langen verklaard, zich te verbinden aan deze ethische code. 
3. Het oordeel van NOBCO (Nederlandse Orde Beroepsvereniging voor Coaches)  is voor klager bindend. 
Eventuele consequenties worden door De Langen Consultancy binnen acht weken afgehandeld.

Artikel 5: (klachtenprocedure)  Afhandeling:
De klachten worden geregistreerd door De Langen Consultancy en worden gedurende een periode van twee jaar bewaard.

Artikel 6: (klachtenprocedure) Ingangsdatum:
Bovenstaande klachtenregeling gaat in per januari 2023.

Artikel 9  Geschillen

8.1. Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

Delden, januari 2006

De Langen Consultancy, opgericht 7 oktober 2005 te Delden 

Drs. J. (José) A. de Langen

Directeur-eigenaar
Interim-management, organisatieadvies & coaching bij Veranderingstrajecten 
Spanjerstraat 5
7491 MG Delden

Kennismaken?

Heb je een vraag  om informatie of wil je graag even kennismaken? 
Vul onderstaand formulier in en stel je vraag, je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord, uiterlijk binnen 2 werkdagen. 

Contactgegevens

Heb je gevonden
wat je zoekt?

Kan ik je helpen?